О Б Я В Л Е Н И Е  № 9 /17.02.2023 год.

17/2/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 9 /17.02.2023 год.
 
 
          Община Тутракан съобщава, че със Заповед № РД–04–176/14.02.2023 год. на Кмета на Общината се изменя действащия кадастрален план на с. Варненци, одобрен със Заповед №3229/14. 06. 1955 год., като частично заличавам поземлен имот с пл.72, само в частта на УПИ ІХ-72, кв.8 и нанасям нови граници, които съответстват на границите на УПИ ІХ-75 по данните от геодезическите измервания. Новият поземлен имот да получи планоснимачен № 337,  последния след използвания номер в съответния регистър на имотите (разписен списък) към плана.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
              
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан