ЗАПОВЕД РД – 04-851 / 05.09.2023 г., относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с площ от 27,18 кв.м..

5/9/2023
 
ЗАПОВЕД
 
РД – 04-851 / 05.09.2023 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация във връзка с  чл. 14, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 64, ал.1-3 и чл. 23, ал.1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 735 по Протокол № 61 от 20.07.2023 г. на Общински съвет гр. Тутракан
 
 •  
 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с площ от 27,18 кв.м. /двадесет и седем цяло и осемнадесет кв.м./ от които: полезна площ 11,36 кв.м.  и спомагателна площ от 10,36 кв.м., който е част от едноетажна масивна нежилищна сграда с дървен гредоред  с кадастрален № 73496.501.2304.7, разположена в поземлен имот №73496.501.2304, находяща се в гр. Тутракан, ул.„Гео Милев“, кв.88, УПИ - I  по регулационен план от 2006 г. по КК от 04.02.2008 г. с предназначение за предоставяне на услуги / битови, фризьорски, обущарски, шивашки и други / за срок от 5 /пет / години.
 2. Специални условия - няма
3. Търгът да се проведе на 26.09.2023 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.
4. Начална месечна наемна цена – 47,78 лв. /четиридесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС.
5.  Размер на депозита за участие в търга: - 20,00 лв. /двадесет лева/.
5.1.Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан:IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 25.09.2023 г.
5.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
5.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
5.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани,
6. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 4,77 лв. /четири лева и седемдесет и седем стотинки /
7. Време и начин на оглед: Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан.
8. Сключване на договор: – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила,
       8.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
       9.  Други тръжни условия :
      9.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутраканhttp://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
      9.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 07.09.2023 г. до 16:00 часа на 25.09.2023 г.
10. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
10.2 за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация,
 1.  декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
 3. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
11.  Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
 1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
 2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
11.3  не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
12.  До участие в търга не се допуска кандидат:
 1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
 2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор
 3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан,
   13.  Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16:00 часа на 25.09.2023 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
 1. . Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 05.10.2023 г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ №31 при същите условия от 09:30 часа.
 2. . Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
 3. . В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 26.09.2023 г. до 16:00 часа на 04.10.2023 г;
 4. . Депозит за участие в повторния търга -20,00лв. / двадесет лева/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 26.09.2023 г. до 16:00 часа на 04.10.2023 г.
 5. . Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на 27.09.2023 г.      
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
        Тръжна документация, както следва :
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за частна  общинска собственост;
- проекто - договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор    по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
   III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община    Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция „ОССД“.
           
 
 
 
д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ     
   Кмет на Община Тутракан         П П
 
 

Прикачени файлове