ЗАПОВЕД № РД-04-789/23.08.2023г - спечелил търг

23/8/2023
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-789/23.08.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 15.08.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-765/15.08.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 15.08.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 00494.20.20, (номер по предходен план 000020), IV категория на земята, с площ от 6043 кв.м. с НТП: „Нива“, местност: „ДО СЕЛОТО“ по КККР на с. Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 1610/09.01.2014год., при граници и съседи: 00494.888.9901; 00494.20.12; 00494.20.48; 00494.20.53
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: Л. С. А. с ЕГН: ………….., притежаващ ЛК…………….., изд. на ………….. год. от МВР-Силистра и с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „…………“ № ….., ет…., ап……. - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 00494.20.20, (номер по предходен план 000020), IV категория на земята, с площ от 6043 кв.м. с НТП: „Нива“, местност: „ДО СЕЛОТО“ по КККР на с. Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 1610/09.01.2014год., при граници и съседи: 00494.888.9901; 00494.20.12; 00494.20.48; 00494.20.53
 
      3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 9 604,50 лв. /девет хиляди шестстотин и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 960,45 лв. /деветстотин и шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, остават за внасяне  8 644,05 лв. (осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и пет стотинки) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 240,11лв. (двеста и четиридесет лева и единадесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър Стефанов       п/п
Кмет на Община Тутракан