ЗАПОВЕД № РД-04-776/16.08.2023г., спечелил търг...

16/8/2023
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-776/16.08.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 15.08.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-764/15.08.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 15.08.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.14.62, с площ от 498 кв.м., с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята IV /четвърта/, местност „ДИКЯ“, по КККР на гр. Тутракан., съгласно АОС № 1165/21.02.2012г. при граници и съседи: 73496.14.64; 73496.14.123; 73496.14.122; 73496.14.112 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: М. В. А. с ЕГН: ………………………., притежаващ ЛК № ………………, изд. на ……… год. от МВР-Силистра и с постоянен адрес: гр. ………., общ. ………., обл. …………., ул. „……………“ № ….. бл. ……, вх……., ет……, ап….., - за спечелил търга, на когото да се продаде, имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.14.62, с площ от 498 кв.м., с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята IV /четвърта/, местност „ДИКЯ“, по КККР на гр. Тутракан., съгласно АОС № 1165/21.02.2012г. при граници и съседи: 73496.14.64; 73496.14.123; 73496.14.122; 73496.14.112 
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 747,00 лв. /седемстотин четиридесет и седем лева/ без ДДС като след приспадане на внесения депозит в размер на 70,00 лв. /седемдесет лева/, остават за внасяне  677,00лв. (шестстотин седемдесет  и седем лева) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 18,68лв. (осемнадесет лева и шестдесет и осем стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,                                                                        П/П                         
      Кмет на Община Тутракан