ЗАПОВЕД № РД-04-775/16.08.2023г., спечелил търг...

16/8/2023
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-775/16.08.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 14.08.2023г на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-759/14.08.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 14.08.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.504.725, с площ от 556 кв.м., с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, категория на земята IV /четвърта/, местност „ЗАД БОЛНИЦАТА“, по КККР на гр. Тутракан., съгласно АОС № 2172/15.02.2017г. при граници и съседи: 73496.504.514; 73496.504.724; 73496.8.90; 73496.504.726.
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: А. В. Н. с ЕГН: …………, ЛК № ………….., изд. на ………..год. от МВР-Силистра и с постоянен адрес: гр. ………, общ. ……….., обл. ……….., ул. „ ……………“ №……, за спечелил търга, на когото да се продаде имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.504.725, с площ от 556 кв.м., с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, категория на земята IV /четвърта/, местност „ЗАД БОЛНИЦАТА“, по КККР на гр. Тутракан., съгласно АОС № 2172/15.02.2017г. при граници и съседи: 73496.504.514; 73496.504.724; 73496.8.90; 73496.504.726.
 
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 834,00 лв. /осемстотин тридесет и четири лева / без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/, остават за внасяне  754,00лв. (седемстотин петдесет и четири лева) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 20,85лв. (двадесет лева и осемдесет и пет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето, спечелило търга, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,                                                                       П/П                          
      Кмет на Община Тутракан