ЗАПОВЕД № РД-04-761/15.08.2023г., спечелил търг...

15/8/2023
 
 
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-761/15.08.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.76, ал.2 от във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и като взех предвид протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-663/11.07.2023г. Заповед № РД-04-678/17.07.2023г., получена на 19.07.2023г. и Заявление № ОС-10-6262/25.07.2023г.
 
 
      НАРЕЖДАМ:
 
1.На основание чл.76, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019г., да бъде задържан депозита в размер на 900,00 /деветстотин лева/ на класирания на първо място в търга участник Д.И.И  с ЕГН: …………., ЛК № ……………, изд. на ……………год. от МВР-……………… и с постоянен адрес: гр. …………….., общ. ……………, обл. ………….., ул. „…………………..“ №…….
            2. Да се сключи Договор за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска  собственост  представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1186,00 кв.м., с идентификатор № 73496.501.3937, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Сливница“, квартал: 69, УПИ XIX, съгласно АОС №2596/11.04.2023год., при граници и съседи: 73496.501.3741 и 73496.501.3746; 73496.501.3938 и 73496.501.3839; 73496.501.3834 с класирания на второ място участник с явно наддаване „Бор-транс-55“ ЕООД с ЕИК 200298118, със седалище и адрес на управление Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Дунав“ № 27, представлявано от –Пламен Павлов с ЕГН: ……………., притежаващ ЛК № …………., изд. на ………….год. от МВР- …………… и с постоянен адрес: гр. ……………, общ. ………., обл. ………….., ул. „…… ………..“ № ……, бл. ……., вх. …, ет…., ап. ….., в размер на 62 640,00  /шестдесет  и две хиляди шестстотин и четиридесет лева/ с ДДС
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед, спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, като след приспадане на внесения депозит в размер на 900,00 /деветстотин лева/, остават за внасяне 61 740,00 лв. /шестдесет и една хиляди седемстотин и четиридесет лева/ с ДДС.
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 1 566,00 лв. (хиляда петстотин шестдесет и шест лева) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            4. В срок от 30/тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по – рано от датата на влизането и в сила, класираният на второ място участник да сключи договор за покупко-продажба.
           
 
 
 
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3 и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска в размер на 900,00лв. /деветстотин лева/ се задържа.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- Силистра.
 
 
 
                                                                
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.КМЕТ                П/П
За кмет на Община Тутракан
съгласно Заповед РД-04-729/02.08.2023г.