Съобщение за непроведен търг

10/8/2023


 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     На основание чл.69,ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан и предвид справка с рег. № ОС - 07-1390 / 10.08.2023 г. , че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6 с площ от 27,95 кв.м. /двадесет и седем цяло деветдесет и пет кв.м./, част от едноетажна масивна нежилищна сграда с дървен гредоред  с кадастрален № 73496.501.2304.7,разположена в поземлен имот № 73496.501.2304  находящ се в гр. Тутракан, ул.„Гео Милев“, кв.88, УПИ - I , за предоставяне на услуги / битови, фризьорски, обущарски, шивашки и други / за срок от 3/три/ години се обявява за непроведен.
Повторния търг да се проведе на 22.08.2023 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, при същите условия, обявени в заповедта по чл.64 от НРПУРОИ.
     Начална месечна наемна цена – 69,88 лв. / Шестдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки / без ДДС.  
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална наемна цена или сума в размер на 6,98 лв. / шест лева и деветдесет и осем стотинки /
Депозит  за участие в  повторния търг в размер на 20,00 лв./ двадесет лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 11.08.2023 г. до 16:00 часа на 21.08.2023 г.
      Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан.
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 11.08.2023 г.  до 16:00 на 21.08.2023 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД – 04-682 / 18.07.2023 г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: 16:00 ч. на 21.08.2023 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.