З А П О В Е Д № РД-04-678/17.07.2023г.

17/7/2023
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-678/17.07.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 11.07.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-663/11.07.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
1. Резултатите от проведения на 11.07.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1186,00кв.м. с идентификатор 73496.501.3937, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Сливница“,  квартал: 69, УПИ XIX , съгласно АОС №2596/11.04.2023год., при граници и съседи: 73496.501.3741 и 73496.501.3746; 73496.501.3938 и 73496.501.3839; 73496.501.3834 и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
     
            Първо място: Д. И. И. с ЕГН: ……………..
            Второ място: „Бор-транс-55“ ЕООД с ЕИК: ……………….
            Трето място: Е. Г. Г. с ЕГН: ……………….
    
      2. ОПРЕДЕЛЯМ: Д. И. И. с ЕГН:………………., ЛК № …………. , изд. на …………..год. от МВР-………… и с постоянен адрес: гр. ………….., общ. ……………, обл. ………….., ул. „………………….“ №……., - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1186,00кв.м. с идентификатор 73496.501.3937, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Сливница“,  квартал: 69, УПИ XIX , съгласно АОС №2596/11.04.2023год., при граници и съседи: 73496.501.3741 и 73496.501.3746; 73496.501.3938 и 73496.501.3839; 73496.501.3834
 
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 64 260,00 лв. /шестдесет и четири хиляди двеста и шестдесет лева/ с ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 900,00 лв. /деветстотин лева/, остават за внасяне  63 360,00лв. (шестдесет и три хиляди триста и шестдесет лева), с ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 1 606,50 лв. (хиляда шестстотин и шест лева и петдесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
           
 
 
 
4. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,                                                       П/П                                                                                            
      Кмет на Община Тутракан