ЗАПОВЕД РД-04-651/03.07.2023г.

3/7/2023
З А П О В Е Д
 
РД-04-651/03.07.2023г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 6 от ЗОС, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 29.06.2023 год. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-636/29.06.2023 год.
 
 
                                                           УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1.  Резултатите от проведения на 29.06.2023 год., публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  имот - публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот с кадастрален № 73496.30.73, местност „БАША“, с площ от 27,022 дка., с начин на трайно ползване „Язовир“ (води и водни площи), съгласно АПОС № 601/06.06.2023 год., по КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6/04.02.2088 год. на ИД на АГКК за срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:  
Първо място:  К. В. В. с ЕГН:….., притежаващ Л.К. №….. изд. на….. год. от МВР …..., с адрес: гр……, ул……, №…...  
Второ място: няма
Трето място: няма
          2. ОПРЕДЕЛЯМ: К. В. В. с ЕГН:….., притежаващ Л.К. №…… изд. на…... год. от МВР…….,  за спечелил търга с явно наддаване, на когото да се отдаде под наем имот - публична общинска собственост, съставляващ  поземлен имот с кадастрален № 73496.30.73, с площ от 27,022 дка., с начин на трайно ползване „Язовир“ (води и водни площи), находящ се в гр. Тутракан, местност „БАША“ по КККР на гр. Тутракан, одобрени  със Заповед №18-6/04.02.2008 год., за срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта
         3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан:   IBANBG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ – АД“, клон  Русе, като след приспадане на внесения депозит в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/, остават за внасяне – 964,00 лв. /деветстотин шестдесет и четири лева/ с ДДС.
        4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по-рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неизпълнението на задълженията по т.3 и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/ се задържа.
Настоящата Заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ и е неразделна част от договора за наем.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три / дневен срок от издаването й, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Силистра.
 
 
 
                                                               
Д-Р Димитър СтефаноВ 
Кмет на Община Тутракан