ЗАПОВЕД № РД-04-648/03.07.2023г.

3/7/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-648/03.07.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 29.06.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-635/29.06.2023г.
 
 
      ОПРЕДЕЛЯМ:
 
      I. Въз основа на резултатите от проведения на 29.06.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 506,00кв.м. с идентификатор 73496.501.3943, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Димчо Дебелянов“; № 5, квартал: 111, съгласно АОС №2593/10.04.2023год., при граници и съседи: 73496.501.275; 73496.501.3944; 73496.501.2500; 73496.501.2497.
           
            Класиране: 1-во място И.В.Д с ЕГН: ……………..
                                2-ро място Н.Х.Х с ЕГН: ……………..
                                3-то място - няма
     II. И.В.Д с постоянен адрес: гр. ……………. общ. ………… обл. ……………. ул. „………………….“ №……., ЕГН: …………….., притежаващ ЛК № ………….., изд. на ……………..год. от МВР-Силистра, - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 506,00кв.м. с идентификатор 73496.501.3943, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Димчо Дебелянов“; № 5, квартал: 111, съгласно АОС №2593/10.04.2023год., при граници и съседи: 73496.501.275; 73496.501.3944; 73496.501.2500; 73496.501.2497.
 
            III. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 14 420,40лв. /четиринадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и 40 ст./, като след приспадане на внесения депозит в размер на 481,70 лв. /четиристотин осемдесет и един лева и 70 стотинки/, остават за внасяне  13 938,70лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и 70 ст.), по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 360,51 лв. (триста и шестдесет лева и 51 стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
           
 
 
IV. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,                                                 П/П                                                
      Кмет на Община Тутракан