З А П О В Е Д № РД-04-628/28.06.2023г. Относно: Резултати от проведения на 16.06.2023 год., публичен търг

28/6/2023
З А П О В Е Д
 
№ РД-04-628/28.06.2023г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 6 от ЗОС, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 16.06.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-600/16.06.2023 год.
 
 
 
                                                           І. ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Въз основа на резултатите от проведения на 16.06.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на  имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 83524.24.156, с площ от 538,00 кв. м., с НТП: „Лозе“, местност „Айвалъка“, по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2535/05.10.2021 год., при граници и съседи: поземлен имот № 83524.24.155; поземлен имот № 83524.24.251;  поземлен имот № 83524.24.157; поземлен имот № 83524.24.250.
 1. И. И. М. с ЕГН:……, с постоянен адрес: с……, ул.……, №…..,  Л.К. №….., изд. на ……..  год. от МВР……, за спечелил търга, с когото да се сключи договор за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 83524.24.156, с площ от 538,00 кв.м., с НТП: „Лозе“, местност „Айвалъка“, по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2535/05.10.2021 год., при граници и съседи: поземлен имот № 83524.24.155; поземлен имот № 83524.24.251; поземлен имот № 83524.24.157; поземлен имот № 83524.24.250.
2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата Заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 807,00 лв. /осемстотин и седем лева/, като след приспадане на внесения депозит в размер на 100,00 лв. /сто лева/ остават за внасяне 707,00 лв.  /седемстотин и седем лева/  по банкова сметка на Община Тутракан   IBAN:  BG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ – АД“, клон  Русе, както и:
-2,5% данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 20,18 лв. /двадесет  лева и осемнадесет стотинки/, внесени по сметка на  Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500. BIC: CECBBGSF, код: 442500 в „ЦКБ – АД“, клон – Русе;
- За извършени разходи по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ с ДДС да се възстановят по сметка на  Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 448090 в „ЦКБ – АД“, КЛОН Русе;
3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търга, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
Настоящата Заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ и е неразделна част от договора за продажба.
         Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
  д-р Димитър СтефаноВ
   Кмет на Община Тутракан                     П/П