З А П О В Е Д № РД-04-630/28.06.2023г. Относно: Резултати от проведения на 16.06.2023 год., публичен търг

28/6/2023
З А П О В Е Д
 
РД-04-630/28.06.2023г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 6 от ЗОС, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 16.06.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-597/16.06.2023 год.
 
 
                                                           І. ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Въз основа на резултатите от проведения на 16.06.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 51956.19.669, с площ от 628,00 кв.м.., с НТП: „За друг вид застрояване“, местност „Баир съртъ“, по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2592/07.04.2023 год., при граници и съседи: поземлен имот № 51956.13.133; поземлен имот № 51956.13.71;  поземлен имот № 51956.19.38; поземлен имот № 51956.19.37.
 1. Б. Ю. О. с ЕГН:….., с постоянен адрес: с….., ул….. №….,  Л.К. №….., изд. на…… год. от МВР…..,  за спечелил търга, с когото да се сключи договор за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 628,00 кв.м., с НТП: „За друг вид застрояване“, местност „Баир съртъ“, по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2592/07.04.2023 год., при граници и съседи: поземлен имот № 51956.13.133; поземлен имот № 51956.13.71; поземлен имот № 51956.19.38; поземлен имот № 51956.19.37.
2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата Заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 1423,00 лв. /хиляда четиристотин двадесет и три лева/, като след приспадане на внесения депозит в размер на 300,00 лв. /триста лева/ остават за внасяне 1123,00 лв.  /хиляда сто двадесет и три лева/, по банкова сметка на Община Тутракан   IBANBG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 445600 в „ЦКБ – АД“, клон  Русе, както и:
-2,5% данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на  35,58 лв. /тридесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/,  внесени по сметка на  Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500. BIC: CECBBGSF, код: 442500 в „ЦКБ – АД“, клон – Русе;
- За извършени разходи по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ с ДДС да се възстановят по сметка на  Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 448090 в „ЦКБ – АД“, КЛОН Русе;
3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търга, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
Настоящата Заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ и е неразделна част от договора за продажба.
      Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
 
 
            д-р Димитър Стефанов
            Кмет на Община Тутракан                        П/П