ЗАПОВЕД № РД-04-579/12.06.2023г. Относно: Резултати от проведения на 30.05.2023 год., публичен търг

12/6/2023
З А П О В Е Д
 
РД-04-579/12.06.2023г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 6 от ЗОС, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 30.05.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-529/30.05.2023 год.
 
 
 УТВЪРЖДАВАМ:
 
1.  Резултатите от проведения на 30.05.2023 год., публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  имот - публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 050067, ЕКАТТЕ, 03527, с площ от 14,561 дка., местност „Антимовски блок“, по КВС на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АПОС № 509 от 10.08.2016 год., при граници и съседи: поземлен имот № 050079; поземлен имот №050079 и поземлен имот № 050092; поземлен имот № 050092 и поземлен имот № 051028;поземлен имот № 050108 и поземлен имот № 051028,  за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта за срок от 10 /десет/ години и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
  
Първо място:  Е. И. К. с ЕГН:…….., с постоянен адрес: с……., ул. „…..” №….,  Л.К. №……, изд. на….. .год. от МВР…....
Второ място: „Двете Риби“ ЕООД с ЕИК:……, представлявано от управителя……….
Трето място: ЗК „Изгрев“-92 с ЕИК……, представлявано от управителя………..
 
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Е. И. К. с ЕГН:….., с постоянен адрес: с….., ул.…. №….,  Л.К. №……, изд. на….. год. от МВР….., за спечелил търга с явно наддаване, на когото да се отдаде под наем имот - публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 050067, ЕКАТТЕ, 03527, с площ от 14,561 дка., местност „Антимовски блок“, по КВС на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АПОС № 509 от 10.08.2016 год., при граници и съседи: поземлен имот № 050079; поземлен имот №050079 и поземлен имот № 050092; поземлен имот № 050092 и поземлен имот № 051028;поземлен имот № 050108 и поземлен имот № 051028.,  за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта за срок от 10 /десет/ години.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан:   IBANBG10CECB97908447458500, ВIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ – АД“, клон  Русе, както след приспадане на внесения депозит в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, остават за внасяне – 1815,60 лв. /хиляда осемстотин и петнадесет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по-рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неизпълнението на задълженията по т.3 и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ се задържа.
Настоящата Заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ и е неразделна част от договора за наем.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три / дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Силистра.
 
 
 
                                                               
Д-Р Димитър СтефаноВ 
Кмет на Община Тутракан