З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-612 / 20.06.2023 г гр. Тутракан Относно: Резултати от проведения на 15.06.2023 год. публичен търг

20/6/2023
 З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД – 04-612 / 20.06.2023 г
гр. Тутракан
 
       На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-592 / 15.06.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 15.06.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 29,30 кв. м. и спомагателна площ от 19,54 кв. м. в източното крило на първи етаж  от едноетажна масивна сграда с дървен гредоред „ Бивше Училище“  цялата със застроена площ от 252,00 кв. м. находяща се в с. Сяново, общ. Тутракан, кв. 12, УПИ – I – 102 по регулационен и кадастрален план одобрен със Заповед № 5289 / 31.10.1956 г. съгласно Акт за частна общинска собственост № 2294 / 09.03.2018 г. за извършване на търговска дейност, за срок от 3/три/ години и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:             
Първо място:   „ Е. Е. Ж.“ ООД с ЕИК:……….                                                          Второ място: няма                                                                                          Трето място: няма
           
     2. ОПРЕДЕЛЯМ: „ Е. Е. Ж.“ ООД с ЕИК: …….. със седалище и адрес на управление: с. С….., общ. Т……., ул. „ ……“ № …, представлявано от Ж. Й. Й. с ЕГН: ………, притежаваща л.к. № …….., изд. на ……… г. и постоянен адрес: с. С….., общ. Т….., ул. „ ..……“ № .., за спечелил търга с явно наддаване ,на когото да се отдаде  под наем  част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 29,30 кв. м. и спомагателна площ от 19,54 кв. м. в източното крило на първи етаж  от едноетажна масивна сграда с дървен гредоред „ Бивше Училище“  цялата със застроена площ от 252,00 кв. м. находяща се в с. Сяново, общ. Тутракан, кв. 12, УПИ – I – 102 по регулационен и кадастрален план одобрен със Заповед № 5289 / 31.10.1956 г. съгласно  Акт за частна общинска собственост № 2294 / 09.03.2018 г. за извършване на търговска дейност, за срок от 3/три/ години.  
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият   търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 32,75 лв. / Тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки / с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 20,00 лв. /Двадесет лева / се задържа.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА – ЗАМ. КМЕТ
 Зам.- Кмет  на Община Тутракан
 съгласно Заповед № РД-04-583 /13.06.2023 г.                                ПП