З  А  П  О  В  Е  Д № РД -04-344 / 31.03.2023 г.

3/4/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД -04-344 / 31.03.2023 г.
Гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-308 / 23.03.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Резултатите от проведения на 23.03.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 26,00 кв. м, находящо се в западната част на първи етаж в масивна двуетажна сграда „Читалище”,  цялата със застроена площ от 341,060 кв. м. в с. Пожарево, кв.18, УПИ ІІ, ул. „Втора“ №29, по плана на с. Пожарево одобрен със Заповед № 3917 / 28.08.1950 г., съгласно АПОС №56/07.04.2009 г., с предназначение за търговска дейност, за срок от 3/три/ години и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                                                                          
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: „Де Бойс“ ЕООД, ЕИК: ***** със седалище и адрес на управление: гр. Тутракан , ул. „ *****“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, представлявано от Л. И. Н. с ЕГН: *****, притежаващ ЛК №*****, изд. на ***** год. от МВР - Силистра, с постоянен  адрес: гр. *****, общ. *****, обл. ***** ул. „ *****“ № *, вх. *, ет. *, ап. *   за спечелил търга с явно наддаване на когото да се отдаде  под наем  част от недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 26,00 кв. м, находящо се в западната част на първи етаж в масивна двуетажна сграда „Читалище”,  цялата със застроена площ от 341,060 кв. м. в с. Пожарево, кв.18, УПИ ІІ, ул. „Втора“ №29, по плана на с. Пожарево одобрен със Заповед № 3917 / 28.08.1950 г., съгласно АПОС №56/07.04.2009 г., с предназначение за търговска дейност, за срок от 3/три/ години.
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 1,20 лв. / Един лев и двадесет стотинки  / с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 30,00 лв. /Тридесет  лева/ се задържа.
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
Д-Р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан             ПП