ЗАПОВЕД № РД-04-43/09.01.2023г, относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 03527.102.96 с площ от 103 (сто и три) кв.м. с НТП: „ За селскостопански, горски, ведомствен път“ , местност „ АНТИМОВСКИЯ БЛОК“ по КККР на с. Белица

9/1/2023
 

Прикачени файлове