ЗАПОВЕД №РД-04-1369/22.12.2022г., Спечелил търг......

23/12/2022
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-1369/22.12.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 08.12.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1189/08.12.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 08.12.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ на земеделска земя с идентификатор №73496.504.574  с площ от 4614,00кв.м., категория на земята: IV/четвърна/ с  НТП: „За земеделски труд и отдих ”, Местност “Зад болницата“ по кадастрална карта  на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г., за който е съставен АОС №2266/03.10.2017год., при граници и съседи: 73496.9.101; 73496.9.109; 73496.504.722; 73496.503.2; 73496.503.1045; 73496.503.1044; 73496.503.1039; 73496.504.571; 73496.504.1007.
            1. Б.А. И.  с ЕГН:…………  и постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„………..” №…..,  притежаващ ЛК №………….., изд. на ………….год. от МВР-Силистра, чрез Пълномощника си И..А М.с ЕГН:………… и постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„……..” №…….,  притежаващ ЛК №…………., изд. на ……………год. от МВР-Силистра, с Пълномощно с рег. № ……….г. на М. К., нотариус в район РС Тутракан, рег. №…. на Нотариалната камара - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ,  земеделска земя с идентификатор №73496.504.574  с площ от 4614,00кв.м., категория на земята: IV/четвърна/ с  НТП: „За земеделски труд и отдих ”, Местност “Зад болницата“ по кадастрална карта  на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г., за който е съставен АОС №2266/03.10.2017год., при граници и съседи: 73496.9.101; 73496.9.109; 73496.504.722; 73496.503.2; 73496.503.1045; 73496.503.1044; 73496.503.1039; 73496.504.571; 73496.504.1007.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 6921,00лв.(шест хиляди деветстотин двадесет и един лева), като след приспадане на внесения депозит в размер на 500,00лв./петстотин лева/, остават за внасяне  6421,00лв. (шест хиляди четиристотин двадесет и един лева) по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 173,03лв. (сто седемдесет и три лева и три  стотинки  ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв.(четиридесет  лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,   П/П                                                                                              
      Кмет на Община Тутракан