ЗАПОВЕД №РД-04-1373/22.12.2022г.., Спечелил търг......

23/12/2022
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-1373/22.12.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 08.12.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1188/08.12.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 08.12.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя  №51956.106.21 с площ от 1608,00 кв.м., с НТП: „Лозе”,  местност “Пред ДЗС“  по КККР на  с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра., одобрени със Заповед РД-18-312/02.02.2018г., за който е съставен АОС №2530/03.09.2021год., при граници и съседи: 51956.106.14; 51956.13.25; 51956.106.22; 51956.106.20; 51956.106.12; 51956.106.13.
            1. С. Б. Б. с постоянен адрес:  с. ………, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„……….” №….., ЕГН:…………, притежаващ ЛК №……….., изд. на ……….год. от МВР-Силистра - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя  с кадастрален  №51956.106.21 с площ от 1608,00 кв.м., с НТП: „Лозе”,  местност “Пред ДЗС“  по КККР на  с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра., одобрени със Заповед РД-18-312/02.02.2018г., за който е съставен АОС №2530/03.09.2021год., при граници и съседи: 51956.106.14; 51956.13.25; 51956.106.22; 51956.106.20; 51956.106.12; 51956.106.13.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 2612,00лв. (две хиляди шестстотин и дванадесет лева), като след приспадане на внесения депозит в размер на 200,00лв./двеста лева/, остават за внасяне  2412,00лв. (две хиляди четиристотин и дванадесет лева) по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 65,30лв. (шестдесет и пет лева и тридесет  сттинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв.(четиридесет  лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,  П/П                                                                                              
      Кмет на Община Тутракан