ЗАПОВЕД №РД-04-1368/22.12.2022г., Спечелил търг......

23/12/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-1368/22.12.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 08.12.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1187/08.12.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 08.12.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя  №51956.106.15 с площ от 1000,00 кв.м., с НТП: „Лозе”,  местност “Пред ДЗС“  по КККР на  с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра., одобрени със Заповед РД-18-312/02.02.2018г., за който е съставен АОС №2529/03.09.2021год., при граници и съседи: 51956.106.1; 51956.101.20; 51956.106.2; 51956.106.3; 51956.106.16; 51956.106.22.
            1. К. К. К.  с постоянен адрес: с. ……….., общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„ ……………………” №….., ЕГН:…………….., притежаващ ЛК №………………, изд. на …………….год. от МВР-Силистра- за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя  №51956.106.15 с площ от 1000,00 кв.м., с НТП: „Лозе”,  местност “Пред ДЗС“  по КККР на  с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра., одобрени със Заповед РД-18-312/02.02.2018г., за който е съставен АОС №2529/03.09.2021год., при граници и съседи: 51956.106.1; 51956.101.20; 51956.106.2; 51956.106.3; 51956.106.16; 51956.106.22.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 1600,00лв.(хиляда  и шестстотин лева ), като след приспадане на внесения депозит в размер на 100,00лв./сто лева/, остават за внасяне  1500,00лв. (хиляда и петстотин лева) по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 40,00лв. (четиридесет лева) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв.(четиридесет  лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,     П/П                                                                                             
      Кмет на Община Тутракан