Заповед № РД-04-1039/11.11.2022г. за спечелил търга, кв.9, УПИ-7, сплощ от 837,00 кв. м. с. Старо село

11/11/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД – 04 - 1039/11.11.2022 год.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-1008/01.11.2022 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Резултатите от проведения на 01.11.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт №1334/12.11.2012 г. за частна общинска собственост, кв.9, УПИ - VII, по регулационен и кадастрален план на с. Старо село одобрен със Заповед №436/07.11.1990г. с площ от 837,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 10 /десет/ години, открита със Заповед №РД-04-937/14.10.2022г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Й………. Д………….. Д………….. с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „С………..” № .., бл.“К………“ , вх…, ет…, ап…, ЕГН:……, л.к. № ……….. изд. на 17.03.2020 год. от МВР- Силистра.
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Й…… Д………. Д……. с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „С……..” № .., бл.“К…….“ , вх…, ет…, ап…, ЕГН:………….., л.к. № ……… изд. на 17.03.2020 год. от МВР- Силистра за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт №1334/12.11.2012 г. за частна общинска собственост, кв.9, УПИ - VII, по регулационен и кадастрален план на с. Старо село одобрен със Заповед №436/07.11.1990г. с площ от 837,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 10 /десет/ години, на цена за месечен наем в размер на 5,03 лв. /пет лева и три стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 4,19 лв. /четири лева и деветнадесет стотинки/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение.                                                                                                    
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ               П/П
Кмет на Община Тутракан