ЗАПОВЕД № РД-04-1084/17.11.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор №73496.504.574 с площ от 4614,00кв.м., с НТП: „За земеделски труд и отдих ”, Местност “Зад болницата“ по кадастрална карта на гр. Тутракан

21/11/2022
 

Прикачени файлове