ЗАПОВЕД № РД-04-1082/17.11.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя №51956.106.15 с площ от 1000,00 кв.м., с НТП: „Лозе”, местност “Пред ДЗС“ по КККР на с. Нова Черна

21/11/2022
 

Прикачени файлове