ЗАПОВЕД № РД-04-1081/17.11.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имота – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с идентификатор №73496.504.149 с площ от 976,00кв.м., с НТП: „За земеделски труд и отдих ”, по кадастрална карта на гр. Тутракан

21/11/2022
 

Прикачени файлове