ЗАПОВЕД № РД-04-1080/17.11.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с площ от 878 кв.м.с идентификатор 69078.140.417 по КККР на с.Старо село

21/11/2022
 

Прикачени файлове