О Б Я В Л Е Н И Е    № 41 /30.09. 2022 год.

30/9/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 41 /30.09. 2022 год.
Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, на заинтересуваните страни, че със Заповед №РД-04-888/30.09.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план  (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VI  в кв.51 от действащия Кадастрален, регулационен и застроителен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год. и придружаващите го план схеми на ВиК и Ел. захранване. 
С ПУП-ИПР  са предвижда обединяване на гореописаните УПИ в един нов УПИ ХІІІ-1085, кв.51, границите на който съответстват на имотните граници на нов имот №1085.
Имотите обект на изменението, попадат в устройствена територия отредена за „Жилищно застрояване“.
С ПУП-ИПЗ  се променя  конкретното предназначението на новия урегулиран поземлен имот от „За Жилищно застрояване с преобладаващо застрояване с малка височина  до (10м), означена като ( Жм)  в  разновидност „Предимно производствена зона - (Пп)“.
            Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14- дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан ”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД