ЗАПОВЕД №РД-04-968/21.10.2022г., относно: Спечелил търг ..

21/10/2022
 
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-968/21.10.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 13.10.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-926/13.10.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 13.10.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №IV-13 с площ от 1372,00 кв.м.  в кв. 5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра., съгласно АОС №2573/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №V; улица № 9512“Девета“ и УПИ №III-12.
            1. “И. Е.“ ООД с ЕИК:……….., със седалище и адрес на управление: гр. ……., общ. ……….., обл. Силистра, ул.„ …………„ № ……….., с Управител-И. А.Д. с постоянен адрес: гр. …….., общ. …………., обл. Силистра, ул.„………” №…., ЕГН:…………, притежаващ ЛК №……….., изд. на …………год. от МВР-Силистра - за спечелило търга, на което да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №IV-13 с площ от 1372,00 кв.м.  в кв. 5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №2573/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №V; улица № 9512“Девета“ и УПИ №III-12.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер 5406,00лв./ пет хиляди четиристотин и шест лева / без ДДС или 6487,20лв./шест хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/ в т.ч. 20 % ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 500,00лв. /петстотин лева/, остават за внасяне 5987,20лв.(пет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 135,15лв. (сто тридесет и пет лева и петнадесет стотинки ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,    П/П                                                                                             
      Кмет на Община Тутракан