ЗАПОВЕД №РД-04-966/21.10.2022г., относно: Спечелил търг ..

21/10/2022
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-966/21.10.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 13.10.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-925/13.10.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 13.10.2022год.,   публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, ,    незастроен урегулиран поземлен имот №V с площ от 1341,00 кв.м.  в кв. 5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра., съгласно АОС №2574/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №VI; улица № 9512“Девета“ и УПИ № IV-13.
            1.“И. Е.“ ООД с ЕИК:……………., със седалище и адрес на управление: гр. ……….., общ. …………………., обл. Силистра, ул.„ ……………..„ № .., с Управител – И.А.Д. с постоянен адрес: гр. ……., общ. …., обл. Силистра, ул.„…” №.., ЕГН:….. притежаващ ЛК №…………, изд. на …………год. от МВР-Силистра - за спечелило търга, на което да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №V с площ от 1341,00 кв.м.  в кв. 5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра., съгласно АОС №2574/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №VI; улица № 9512“Девета“ и УПИ № IV-13.      
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер 5284,00лв./ пет хиляди двеста осемдесет и четири лева/ без ДДС или 6340,80лв. /шест хиляди  триста и четиридесет лева и осемдесет  стотинки/ в т.ч. 20 % ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 500,00лв. /петстотин лева/, остават за внасяне  5840,80лв. (пет хиляди осемстотин и четиридесет лева и осемдесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 132,10лв. (сто тридесет и два лева и десет стотинки ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,   П/П                                                                                           
      Кмет на Община Тутракан