ЗАПОВЕД №РД-04-969/21.10.2022г., относно: Спечелил търг ..

21/10/2022
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-969/21.10.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 13.10.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-923/13.10.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 13.10.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №IX-8 с площ от 966,00 кв.м. в кв. 4 по плана на с.Преславци, общ.Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2575/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №Х-9;  улица № 9512“Девета“  и УПИ №VIII-7.
            1.С. Х. А с постоянен адрес: с. ………………, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………………а” №……….. ЕГН:……………., притежаващ ЛК …………………., изд. на …………...2020год. от МВР-Силистра- за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №IX-8 с площ от 966,00 кв.м. в кв.4 по плана на с.Преславци, общ.Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2575/27.06.2022год., при граници и съседи: землищна граница;УПИ №Х-9; улица № 9512“Девета“ и УПИ №VIII-7.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 4067,00лв./ четири хиляди шестдесет и седем лева/, без ДДС или 4880,40лв. / четири хиляди осемстотин и осемдесет лева и четиридесет стотинкиа/ в т.ч. 20 % ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 400,00лв./четиристотин лева/, остават за внасяне  4480,40лв.(четири хиляди четиристонин и осемдесет лева и четиридесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 101,67лв. ( сто и един лева и шестдесет и седем стотинки ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,       П/П                                                                                           
      Кмет на Община Тутракан