ЗАПОВЕД № РД-04-844/20.09.2022г., относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №V с площ от 1341,00 кв.м. в кв. 5 по плана на с. Преславци

23/9/2022
 

Прикачени файлове