ЗАПОВЕД №РД-04-539/13.06.2022г.,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № I с площ от 999,00 кв.м. в кв. 40 по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан

14/6/2022
 

Прикачени файлове