ЗАПОВЕД №РД-04-542/13.06.2022г.,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с идентификатор №73496.504.691 с площ от 888,00кв.м., с НТП: „За земеделски труд и отдих”, местност “Зад болницата“ по кадастрална карта на гр. Тутракан

14/6/2022
 

Прикачени файлове