ЗАПОВЕД №РД-04-538/13.06.2022г., относно:проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №73496.504.689 с площ от 1087,00кв.м., с НТП:„За земеделски труд и отдих”, местност “Зад болницата“ по кадастрална карта на гр. Тутракан

14/6/2022
 

Прикачени файлове