ЗАПОВЕД №РД-04-543/13.06.2022г., относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален № 73496.501.3304, с площ от 518,00 кв.м., кв.121, ул. „Георги Кирков“ №19 по КККР на гр. Тутракан

14/6/2022
 

Прикачени файлове