ЗАПОВЕД №РД-04-541/13.06.2022г,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален № 73496.500.4107, с площ от 4547,00 кв.м., кв.5, ул.„Иван Габровски“ по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан

14/6/2022
 

Прикачени файлове