ЗАПОВЕД №РД-04-544/13.06.2022г.,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с кадастрален №51956.54.117, с площ от 25579,00 кв.м. с НТП: „Друг вид трайно насаждение“ , категория на земята:VI, Местност: „Геройски пост“, по КККР на с. Нова Черна

14/6/2022
 

Прикачени файлове