ЗАПОВЕД №РД-04-546/13.06.2022г., относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № XIII-237 с площ от 1120,00 кв.м. в кв.26 по плана на с.Шуменци

14/6/2022
 

Прикачени файлове