ЗАПОВЕД №РД-04-536/13.06.2022г., относно:проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № XII-237 с площ от 1025,00 кв.м. в кв.26 по плана на с.Шуменци

14/6/2022
 

Прикачени файлове