ЗАПОВЕД №РД-04-535/13.06.2022г.,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № XI с площ от 786,00 кв.м. в кв. 5 по плана на с.Нова Черна

14/6/2022
 

Прикачени файлове