ЗАПОВЕД № РД-04-532/13.06.2022, относно:Резултатите от проведения на 08.06.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор № 73496.500.675 по КК. на гр. Тутракан, с Акт за частна общинска собственост № 2543/15.03.2022г. за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 30 /тридесет/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан за срок от 10 /десет/ години

13/6/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-532/13.06.2022 год.
 
На основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 74, ал. 3, във връзка с чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-520/08.06.2022г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1. Резултатите от проведения на 08.06.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор № 73496.500.675 по КК. на гр. Тутракан, с Акт за частна общинска собственост № 2543/15.03.2022г. за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 30 /тридесет/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан  за срок от 10 /десет/ години, открит със Заповед № РД-04-440/17.05.2022 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: В… К.... Д………… с постоянен адрес: гр. ………., общ………, ул. „………..” № .., бл. „……..“, вх. .., ет. .., ап. ..с ЕГН: ………………, л.к. № ………….., изд. на ......2016 год. от МВР-………..
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: В…. К……. Д………. с постоянен адрес: гр. …….., общ. ……….., ул. „………..” № .., бл. „……….“, вх. .., ет…, ап. .. с ЕГН: …………, л.к. № …………, изд. на ......2016 год. от МВР-………. за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор № 73496.500.675 по КК. на гр. Тутракан, с Акт за частна общинска собственост №2543/15.03.2022г. за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 30 /тридесет/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан  за срок от 10 /десет/ години, на цена за месечен наем в размер на 54,00 /петдесет и четири/ лева с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по-рано от датата на влизането й в сила, спечелилият участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т. 4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска не се връща.
 
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
 
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.
 
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три/ дневен срок от издаването й, за сведение.        
                                              
 
                                              
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ               П/П
Кмет на Община Тутракан