ЗАПОВЕД № РД-04-533/13.06.2022, относно:Резултати от проведения на 08.06.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 2540/15.03.2022г. за частна общинска собственост, кв. 42, УПИ-XV-418 по регулационен и кадастрален план на с. Нова Черна

13/6/2022
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-533/13.06.2022 год.
 
На основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 74, ал. 3, във връзка с чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-519/08.06.2022 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1. Резултатите от проведения на 08.06.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 2540/15.03.2022г. за частна общинска собственост, кв. 42, УПИ-XV-418 по регулационен и кадастрален план на               с. Нова Черна, одобрен със Заповед № 44/25.02.1991г. с площ от 869,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години, открита със Заповед № РД-04-441/17.05.2022г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: В….. П…….. А……. с постоянен адрес: с. ………, общ. …….., ул. „……………” № .., ЕГН:………….., л.к. №…………… изд. на ..........2022 год. от МВР-……………...
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: В……. П…….. А………. с постоянен адрес: с. …….., общ. ………, ул. „………….” № 7, ЕГН:…………., л.к. № …………. изд. на .......2022 год. от МВР- ……… за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 2540/15.03.2022г. за частна общинска собственост, кв. 42, УПИ-XV-418 по регулационен и кадастрален план на с. Нова Черна, одобрен със Заповед № 44/25.02.1991 г. с площ от 869,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години, на цена за месечен наем в размер на 5,22 лв. /пет лева и двадесет и две стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 4,35 лв. /четири лева и тридесет и пет стотинки/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т. 4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение.                                                                                                    
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ         П/П            
Кмет на Община Тутракан