З А П О В Е Д №РД-04-455/20.05.2022г, Относно: спечелил търга / с.Преславци

20/5/2022
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-455/20.05.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 10.05.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-411/10.05.2022г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите  от проведения на 10.05.2022год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № IV-17  с  площ от 1036,00 кв.м. в кв.6 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан ,обл. Силистра, съгласно АОС №2296/23.03.2018год., при граници и съседи: УПИ-III-16, регулация на селото; УПИ-V-18 и улица.
            1. А. Ю. А. с постоянен адрес: ……………, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„………….” №4, ЕГН:…………………, притежаващ ЛК №…………………, изд. на 29.11.2021год. от МВР-Силистра -  за спечелил  търга,   на когото  да се  продаде,  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № IV-17  с  площ от 1036,00 кв.м.  в кв. 6 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан ,обл. Силистра, съгласно АОС №2296/23.03.2018год., при граници и съседи: УПИ-III-16, регулация на селото; УПИ-V-18 и улица.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 4652,00лв./четири хиляди шестстотин петдесет и два лева/ без ДДС или 5582,40лв./пет хиляди петстотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/в т.ч. 20 % ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 400,00лв./четиристотин лева/, остават за внасяне  5182,40лв.(пет хиляди сто осемдесет и два лева и четиридесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и:
        - 2,5% данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 116,30лв. (сто и шестнадесет лева и тридесет стотинки ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3.След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,     П/П                                                                                             
      Кмет на Община Тутракан