З А П О В Е Д №РД-04-454/20.05.2022г.,Относно: спечелил търга / гр.Тутракан

20/5/2022
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-454/20.05.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 10.05.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-410/10.05.2022г.
 
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите  от проведения на 10.05.2022 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска  земя с идентификатор №73496.10.69 с площ от 12588,00кв.м., местност Колонисти”, с НТП: Изоставена орна земя, категория на земята:IV/четвърта/, находяща се в землището на гр. Тутракан, по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, при граници и съседи: 73496.10.53; 73496.508.2; 73496.508.3; 73496.10.70; 73496.10.68; 73496.10.71, съгласно АОС №776/19.08.2010г..
            1. С. М. К. с постоянен адрес: ………………….., общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………….” №8, ЕГН:………., притежаващ ЛК №………….., изд. на 08.06.2020год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска  земя с идентификатор №73496.10.69 с площ от 12588,00кв.м., местност Колонисти”, с НТП: Изоставена орна земя, категория на земята:IV/четвърта/, находяща се в землището на гр. Тутракан, по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, при граници и съседи: 73496.10.53; 73496.508.2; 73496.508.3; 73496.10.70; 73496.10.68; 73496.10.71, съгласно АОС №776/19.08.2010г.
            2. Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер  на  12000,00лв./ дванадесет хиляди лева/, като след приспадане на внесения депозит в размер на 1200,00лв., остават за внасяне  10800,00лв.( десет хиляди и осемстотин лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 300,00лв. (триста лева) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00 (тридесет)лв.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,     П/П                                                                                            
             Кмет на Община Тутракан