З А П О В Е Д №РД-04-457/20.05.2022г., Относно: спечелил търга / с.Цар Самуил

20/5/2022
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-457/20.05.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 10.05.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-409/10.05.2022г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите  от проведения на 10.05.2022год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № VI с площ от  1186,00 кв.м.  в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан ,обл. Силистра., съгласно АОС №1653/18.02.2014год., при граници и съседи: УПИ №V; Улица о.т.4 към о.т.8; УПИ №VII; УПИ №III.
            1.В. Р. М. с ЕГН:……………… с лична карта № …………………, изд. на 24.10.2012г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул.“…………………“ №88, вх.А, ет.6 ап.21, чрез пълномощника си М. Р. М. с постоянен адрес ……………, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………….” №8, ЕГН:…………….., притежаващ ЛК №………………., изд. на 08.03.2016год. от МВР-Силистра, упълномощен с Пълномощно с рег. № 632 от 28.01.2020г. на С. К., нотариус в район РС София с рег. №526 на НК, заверен препис с рег. № 286/26.01.2022г.  на М.К., нотариус в район РС Тутракан с рег. № 648 на НК -  за спечелила  търга,   на която да се  продаде,  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № VI с площ от  1186,00 кв.м.  в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан ,обл. Силистра., съгласно АОС №1653/18.02.2014год., при граници и съседи: УПИ №V; Улица о.т.4 към о.т.8; УПИ №VII; УПИ №III.
   2.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в 5052,00лв./пет хиляди петдесет и два лева/без ДДС или 6062,40лв. /шест хиляди шестдесет и два лева и четиридесет стотинки / в т.ч. 20 % ДДС, като  след приспадане на внесения депозит в размер на 500,00лв./петстотин лева/, остават за внасяне  5562,40лв.(пет хиляди петстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 126,30лв. (сто двадесет и шест лева и тридесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3.След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,     П/П                                                                                           
      Кмет на Община Тутракан