Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за изменение на разрешително №11520145/23.01.2013г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения на тръбен кладенец "ТК-Николай Велчев-Тутракан"

30/3/2022