О Б Я В Л Е Н И Я № 11 и 12 /01.03.2022год.

1/3/2022
 
О Б Я В Л Е Н И Е
11 /01.03.2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-206/28.02.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на И. П. Н да възложи изработване на:        
             „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.501.2646 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София и имот № 501.2646 в кв.116 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.
02. 2006 год. на Общински съвет – Тутракан, като съставна част към КПИИ.
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 12/01.03.2022 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че със Заповед № РД – 04 –205/28.02.2022год. на Кмета на Община Тутракан е одобрено допълване на новозаснети на място, материализирана имотни граници в кв.50 за бивш имот №2 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №№324/22.08.1990 год.
 Новозаснетият имот получава сигнатура - №832, кв.50 и е с площ от 2 860 кв. м.
 Запазва се одобрената улична регулация.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
 
              
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
ДС/ТД