О Б Я В Л Е Н И Я № 9 и 10 /21.02.2022год.

21/2/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
9  /21 .02. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-177/18.02.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ю. М. С. да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на:
- от Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. ( в частта за дворищната регулация) - УПИ І–133,  кв. 20;
- от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-267/14.09.2020г. на ИД на АГКК гр. София  - имот с идентификатор №57090.501.133;
- от ПУП - План за улична регулация (ПУР), одобрен с Решение №261 / Протокол №21 / 24.02.2021г. на Общински съвет Тутракан - кв.20, поземлен имот №133.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№10 /21.02.2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-178/18.02.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване на:        
            „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.104.283 по  Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София.
           ПУП-ПЗ е съставна част към КИИП.
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан