О Б Я В Л Е Н И Е    №8 /11.02. 2022 год.

11/2/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   №8 /11.02. 2022 год.
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че с Решение №451 от 27.01.2022г. на Общински съвет - гр. Тутракан е одобрен проект:
Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: Външно електро захранване на ПИ 78238.5.39, М - т ” Чокойски ниви” от КККР  на с. Цар Самуил ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
             На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнородването му в ДВ чрез Община Тутракан до Административен съд-Силистра.
 
 
 
 
 
  Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
                      
Съставил: ______________  -  Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК ”в Д-я ”ИООС
 
 
 
 
 
ДИ/ТД