О Б Я В Л Е Н И Е № 7/ 08.02.2022год.

8/2/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 7/ 08.02.2022год.
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-138 /07.02.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на Г. В. П.  да възложи изработване на:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на собственият му поземлен имот с идентификатор 73496.501.3827 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ № 501.3377 и ПИ №501.3376 в кв.144 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-128  от 03.02.2022г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦГ/ТД