О Б Я В Л Е Н И Е    № 6 /01.02. 2022 год.

1/2/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 6 /01.02. 2022 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3170 и поземлен имот с идентификатор 73496.501.3675 от Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; УПИ I  и   УПИ VIII за „Промишлени нужди“ в кв.69  от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан
             УПИ УПИ I  и  УПИ VIII за „Промишлени нужди“ в кв.69 се  обединяват, като  вътрешните регулационни линии на новият УПИ ХХI – 3929 за „Промишлени нужди“  са поставени в съответствие  с кадастралните граници (странични) на новият поземленият имот и се запазват одобрените улична регулация и строителни  граници на населеното място.
Със ЗП да се фиксират задължителни линии на застрояване.
            Устройствената зона  в която попада  имота се запазва: „За промишлени нужди“. 
            Представени предварителни договори за прехвърляне на собственост, където с план за регулация се променят граници.
 
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
                                                       
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-128  от 03.02.2022г.
 
 
 
 
 
 
                                                                             
ЦГ/ТД