О Б Я В Л Е Н И Е    № 2 / 11.01. 2022 год.

11/1/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 2 / 11.01. 2022 год.
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересува-ните  лица по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на дворно място, съставляващо имот №103 в кв.13 с отредени УПИ VIII-103 и IX-103 от Кадастрален и регулационен план на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/ 25.02.199г год.
   Изменението засяга дворищно-регулационните граници на отредените за имот № 103 парцели / УПИ по плана, граници които  не са приложени и отчуждителното им действие е прекратено съгласно §8 от ЗУТ.
 
За имот №103 се обособяват два нови УПИ, като проектните дворищно-регулационни линии  съвпадат с границите на имота ( странични/ дъно ).  Общата дворищно-регулационна линия между новите УПИ VIII-103 и IX-103 е съгласно приложената скица – проект.
Запазва се одобрената улична регулация.
    Нов УПИ VIII-103 с площ от 626 кв. м. , а УПИ IX-103 с площ от 1181 кв. м
Проекта е представен в цифров и графичен вид в два екземпляра съгласно даденото разрешение.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
 
                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
            
         
 
 
 
 
ДС/ТД